Informacje dotyczące wnoszenia opłat oraz regulamin uczestnictwa w szkoleniach i kursach dla lekarzy dentystów organizowanych przez firmę INDENT

-  REGULAMIN  -

1. Szkolenia organizowane przez firmę Indent przeznaczone są dla lekarzy stomatologów. techników dentystycznych, higienistek stomatologicznych lub innych osób związanych z rynkiem stomatologicznym, zwanych dalej Uczestnikami.

2. Szkolenia mają formę wykładu teoretycznego, wykładu i pokazu, wykładu i warsztatu praktycznego oraz innych zajęć o charakterze dydaktycznym.

3. Informacje o oferowanych szkoleniach dostępne są na stronie www.indent.pl oraz w materiałach informacyjnych i reklamowych a także w prasie medycznej. Na życzenie uczestnika firma Indent udostępnia materiały informacyjne i szkoleniowe dotyczące kursu lub programu szkoleniowego

4. Organizator szkolenia -firma Indent, z siedziba we Wrocławiu

5. Organizator zapewnia godne warunki odbywania kursu

6. Organizator zapewnia przebieg kursu zgodny z wcześniej opublikowanym programem.

7. Organizator zapewnia wysoki poziom merytoryczny kursu, realizowany przez wykładowców z odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami.

8. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniach jest Certyfikat wydawany każdemu uczestnikowi szkolenia po zakończonych zajęciach. Zawiera on dane dotyczące tematu szkolenia, daty kursu, IMIĘ I NAZWISKO osoby uczestniczącej w szkoleniu, podpis osoby przeprowadzającej szkolenie oraz DANE organizatora kursu.

9. Uczestnikiem kursu może być każda osoba, dla której merytorycznie kurs został przygotowany merytorycznie i która wyrazi chęć uczestniczenia w kursie mailem, telefonicznie lub w inny przyjęty zwyczajowo sposób.

10. Uczestnik, zgłaszając się na kurs, akceptuje zasady określone w niniejszym regulaminie.

11. Poprzez swoje zgłoszenie, Uczestnik zobowiązuje się przyjść na kurs w wyznaczonym miejscu oraz czasie.

12. Uczestnik musi podać dane niezbędne do wystawienia faktury oraz certyfikatu.

13. Firma Indent dokonuje oceny zadowolenia uczestników szkoleń za pomocą kwestionariusza oceny kursu lub innych metod badawczych w trakcie kursu lub bezpośrednio po kursie.

14. Opłaty za udział w szkoleniach pobierane są w PLN a ich wysokość zależy od zakresu szkolenia i sumy wszystkich składników kosztowych wynikających z programu szkolenia.

15. Opłatę za kurs należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu, chyba że Organizator wyraził pisemna zgodę na inny tryb wpłaty.

16. Każdy uczestnik kursu płatnego wpłaca pieniądze na konto Organizatora, po wcześniejszym zgłoszeniu się telefonicznym lub mailowym oraz potwierdzeniu przyjęcia na kurs przez Organizatora.

INDENT Kamieńskiego 205/23, 51-126 WROCŁAW
Nordea Bank: 44 1440 1387 0000 0000 0742 1017

17. Uczestnikowi, który zapłacił za kurs i nie poinformuje Organizatora na 7 dni przed kursem lub odwoła obecność w terminie krótszym niż 7 dni, zostanie potrącone 50% wpłaty, jako opłata manipulacyjna pokrywająca koszty organizatora związane z kursem.

18. Uczestnikowi, który zapłaci za kurs i odwoła swój udział z wyprzedzeniem większym niż 7 dni, zostanie zwrócone 100% wpłaconej kwoty (pełny zwrot wpłaconej kwoty)

19. Kursy odbywają się w terminach i miejscach podanych wcześniej w materiałach informacyjnych/reklamowych lub stronie internetowej Indent.

20. Firma Indent ma prawo rozwiązania umowy o zorganizowanie kursu lub programu szkoleniowego do 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu przez poinformowanie uczestników kursu w formie ustnej, telefonicznej, pisemnej, drogą elektroniczną lub faxem, jeżeli:
- wymagana lub określona liczba uczestników nie zostanie osiągnięta,
- nastąpiło zdarzenie noszące cechy siły wyższej
- choroba wykładowcy

21. W przypadku rozwiązania umowy z tych przyczyn firma Indent zobowiązuje się dokonać zwrotu wszelkich wpłaconych kwot bez potrącania jakichkolwiek opłat manipulacyjnych.

22. Zwrot zapłaty za kurs, wynikający z niniejszego regulaminu, jest możliwy w zależności od preferencji uczestnika:
a) przelewem na jego konto
b) gotówką w biurze Organizatora.

23. Podstawą rozwiązania spraw spornych jest treść niniejszego regulaminu, do wglądu w siedzibie firmy lub w Internecie pod adresem www.indent.pl wszelkie uwagi , roszczenia wobec organizatora należy wnosić do 7 dni po zakończeniu szkolenia.